Goreyo and Joseon (Wikipedia) Français, Español, English

Histoire Corée, historia Korea, history Korean.

1 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Période_Joseon
2 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Taejo
3 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Goryeo

4 Likes