Viki

β­οΈπŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS πŸ”₯ 2020 πŸ”₯ πŸ‡°πŸ‡·β­οΈ WANTED CHANNELS


#1098

Thank you for hosting this thread, @marykarmelina


#1099

Many thanks for all your work and efforts! I really appreciate this annual thread :smiling_face_with_three_hearts:


#1100

I am a rather silent reader, but I would like to thank you for all your work and efforts! I really enjoy this annual review.


#1101

Okay. This year is officially over.
No more new licensed kdramas. Good bye 2020 :raising_hand_woman:t2:‍♀
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DECEMBER

  • Marriage Lyrics Divorce Composition | 결혼 이야기 (TV Chosun)
    Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1102

@marykarmelina Thank you so much for upkeeping this thread for 2 years! I’m sure everyone is extremely appreciative of the updates here. :raised_hands:

Excited for what’s coming at πŸŒŸπŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS 2021πŸ‡°πŸ‡· : WANTED CHANNELS!


closed #1103