Looking for Vietnamese subbers!

Hello, I am looking for Vietnamese subbers to help me with several of projects. If you are interested in Korean dramas or shows, I have a few for you!

Mình hiện đang tìm subber từ tiếng Anh sang tiếng Việt và có một số project đã sẵn sàng để dịch. Bạn nào quan tâm có thể hỏi mình hay apply cho mình qua message trên Viki Contributor Inbox nha. Template để apply giống như template mà các bạn apply cho projects trên Project Finder (nếu bạn không biết thì không cần nha, chỉ cần message mình thôi, có gì mình chỉ cho).

Any questions or interests, feel free to DM me on Viki Contributor Inbox, I will reply as soon as possible.